GDPR - Ochrana osobních údajů


Informace o zpracování osobních údajů

1. Společnost Hana Benšová se sídlem Plešivec 386, 38101 Český Krumlov IČO:02264358 DIČ:8359111343, zapsaná u Městského úřadu v Českém Krumlově (dále jen "Správce"), zpracovává v rámci svojí činnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení")

Následující osobní údaje:

- jméno a příjmení

- adresa bydliště

- telefonní číslo

- E-mailová adresa

- IP adresa

2. Jméno a příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo a e-mailová adresa budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran.

3. Osobní údaje budou uchovány a zpracovávány za výše uvedeným účelem po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

4. Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží, poskytovatelé hodnotících služeb, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro uskutečnění hodnocení, poskytovatele platebních bran, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro umožnění úhrady objednávky a dále zpracovatelé nebo třetí strany, kterými jsou

- Společnost Hana Benešová

- Poskytovatel softwaru Webnode

- Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

5. Na emailovou adresu vám budou Správcem zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem - zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení - odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem Správcem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední kupní smlouvy mezi smluvními stranami.

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

- na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,

- právo vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu Správce.